Đăng nhập
THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 [17/11/2022]

Theo Thông báo tại đường link 

https://flts.huflis.edu.vn/Home/Announcement/3118   

từ ngày 21 đến ngày 25/11/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ thu học phí học Ngoại ngữ không chuyên đợt 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Những sinh viên năm thứ hai chưa nộp học phí trong đợt 1 và những sinh viên năm thứ nhất vừa đăng ký học NNKC đợt tháng 10/2022, xem lại Thông báo số 3118 tại đường link nói trên và hoàn thành việc nộp học phí trong đợt 2 này để đủ điều kiện thi hết cấp độ cũng như chuyển tiếp lên cấp độ cao hơn.