Đăng nhập
Thông báo cho sinh viên không thể dự thi HCĐ tiếng Trung A2, tiếng Pháp A2 và tiếng Hàn A2 xuất 7h ngày 19/06/2016 [20/06/2016]

Trường ĐH Ngoại ngữ thông báo cho những sinh viên không thể dự thi HCĐ tiếng Trung A2, tiếng Pháp A2 và tiếng Hàn A2 xuất 7h ngày 19/06/2016 vì lý do nhầm xuất thi và trùng lịch thi của các trường. Sinh viên làm đơn xin thi lại lần 2 (mẫu đơn bên dưới) nộp cho CV. Trần Đình Hiếu tại phòng Đào tạo (trong giờ hành chính) trước ngày 23/06/2016 để được xử lý.

Lịch thi dự kiến: Sáng Chủ nhật 26/06/2016.

(Trong ngày 24/06/2016 sinh viên vào tài khoản để xem lịch thi cụ thể.)

Sinh viên có liên quan lưu ý thực hiện.Số: ……./KTĐ-NNKC-Mẫu 07/ĐT            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT  NAM

  Độc lập - Tự do -Hạnh phúc   

 

ĐƠN XIN THI LẠI LẦN 2

 

Kính gửi: -     Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên

-         Phòng đào tạo trường Đại học Ngoại Ngữ

Tôi tên là : …………………………………………………………………………………

Mã SV: ……………………………………………………………………………………

Ngành học : ………………………………………………………………………………..

Trường/ Khoa: ……………………………………………………………………………..

Số ĐT: ……………………………………………………………………………………

Đã hoàn thành lớp Ngoại ngữ không chuyên tiếng ………  Cấp độ ……….

nhóm ……      học kỳ……..   năm học………..……

Trong kỳ thi lần 1 tôi không dự thi vì : (Sinh viên vòng tròn lý do tương ứng)

1.      Còn nợ học phí không được xếp lịch thi (nay đã nộp và kèm theo bản photo biên lai thu học phí) ;

2.      Đã được xếp lịch thi vào ngày ……………. Xuất……. giờ…… Phòng……….. nhưng không thể dự thi vì: ………………………………………………………..

Tôi xin gửi kèm theo photo xác nhận lý do vắng thi là………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại Ngữ xếp cho tôi dự thi hết cấp độ ………  ngày……………………….

(Lưu ý : Sau khi được xếp lịch thi 02 lần mà không dự thi sinh viên sẽ hết quyền dự cấp độ đó và phải học lại.)

 

Huế, ngày …… tháng ….. năm  20….

 

                                                                              Người làm đơn