Đăng nhập
THÔNG BÁO DÀNH CHO NHỮNG SINH VIÊN NĂM 1 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM, KINH TẾ, KHOA DU LỊCH, GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHƯA KIỂM TRA ĐẦU VÀO [07/10/2013]

 

Sau 03 đợt tổ chức kiểm tra đầu vào, hiện nay vẫn còn những sinh viên năm thứ nhất của các trường và khoa nói trên chưa đăng ký học ngoại ngữ, hoặc đã đăng ký nhưng không dự thi kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh. Đối với những sinh viên này, trường Đại học Ngoại ngữ sẽ không bố trí cho học ngoại ngữ không chuyên cùng với các sinh viên cùng khóa ngành của mình trong học kỳ 1 này mà chỉ bố trí kiểm tra đầu vào và học cùng với sinh viên của các trường học trong học kỳ 2. Những sinh viên này phải tự tìm hiểu kế hoạch học ngoại ngữ không chuyên cho những trường đó trên trang thông báo của trang web này tự sắp xếp kế hoạch học tập cho mình. Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ không bố trí 1 kế hoạch ưu tiên cho những sinh viên này như các sinh viên cùng khóa ngành trước đó. Ngoài ra, để được bố trí kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh sinh viên phải hoàn thành các thủ tục sau đây:

  1) Đối với sinh viên chưa đăng ký được ngoại ngữ ngoại ngữ không chuyên: sinh viên phải đăng ký tài khoản trên trang web này, đăng nhập vào tài khoản đó để đăng ký học ngoại ngữ. Nếu chọn ngoại ngữ không chuyên là Tiếng Anh, sinh viên phải làm đơn theo mẫu kèm theo dưới đây, có các xác nhận cần thiết, nộp cho chuyên viên Trần Thiện Đạt, phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trước ngày 15/10/2013 để được giải quyết.

2) Đối với sinh viên đã được xếp lịch thi nhưng không dự thi: sinh viên phải làm đơn theo mẫu kèm theo dưới đây, có các xác nhận cần thiết, nộp cho chuyên viên Trần Thiện Đạt, phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trước ngày 15/10/2013 để được giải quyết. Đây là lần xử lý cuối cùng cho những sinh viên thuộc diện này. Nếu thêm một lần bỏ thi không lý do, trường ĐH Ngoại ngữ sẽ loại bỏ tên những sinh viên này ra khỏi hệ thống Quản lý ngoại ngữ không chuyên của Trường và không chịu trách nhiệm về việc những sinh viên này không có chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên để xét tốt nghiệp.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO LẦN 2

                       

Kính gửi: - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

               - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

            Tôi tên là:……………………………………………………………………

            Mã SV:…………………………………………………………………………

            Ngành học :…………………………………………………………………

            Trường / khoa :……………………………………………………………

Đã được xếp lịch thi đầu vào ngày ….. /9/2013,

xuất   ..h…  phòng thi:……….. (sinh viên phải điền chính xác các thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi để có thể chuyển được danh sách dự thi sang xuất thi mới ngày 06/10/2013)

Tôi đã không tham gia dự thi vì lý do:………………………………

……………………………………………………………………………………………

Nay tôi là đơn này kính đề nghị tổ QLNNKC, phòng ĐT trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra đầu vào lần 2 trong đợt thi ngày:       /      /201….  .

                                                          Huế, ngày       tháng    năm 201….   

Phòng ĐT/CTSV                      Chủ nhiệm khoa                          Người làm đơn