Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XEM LẠI BÀI THI NNKC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016 [09/03/2016]

 

  • Sinh viên làm đơn theo mẫu dưới đây, điền đầy đủ các thông tin, nộp đơn tại VP Khoa Tiếng Anh chuyên ngành - Phòng A.I.6 (Dãy nhà A - Tầng 1 ) gặp cô Vân.
  • Thời gian nộp đơn xem lại bài thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/3/2016 (Trong giờ hành chính).
  • Sau thời hạn trên VP Khoa Tiếng Anh chuyên ngành không nhận đơn và sẽ cập nhật điểm trong 2 ngày 18,19/3/2016 (nếu có sự thay đổi), vì vậy SV tự đăng nhập TK cá nhân để xem kết quả. 

Đây là công việc quan trọng ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của SV trong học kỳ sau, vì vậy yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng thời gian trên.

Mẫu đơn xem lại bài thi:

 

Số…/KTĐNNKC

Mẫu 03/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XEM LẠI BÀI THI

     Kính gửi:   - Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ;

             - Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành.

 

Sinh viên : …………………...…………...............Nam/Nữ:…................................................

Ngày sinh: …………….................…..  Mã SV :…………….............  SĐT: ………………..

Học phần :…….…Nhóm: …………..Trường Đào tạo:............................................................

Tôi viết đơn này kính đề nghị Phòng Đào tạo và Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xem lại điểm thi của em học phần: ......học kỳ:.. .năm học 20......-20...  . Ngày thi: .......................Giờ thì: ..................Phòng thi: ...........Số báo danh: .....

     Điểm thi đã được công bố: Điểm QT : .............        

·        Nghe : ……

·        Nói : ……..

·        Đọc : …….

·        Viết : …….

               Ý kiến Phòng Đào tạo                           Thừa Thiên Huế, ngày    tháng   năm 2016

    Kính đề nghị Khoa Tiếng Anh CN cho kiểm tra                                    Người làm đơn

         lại bài thi và trả lời cho sinh viên.                                             (Ký ghi rõ họ, tên)

     Điểm thi sau khi đã kiểm tra.    

·        Nghe : ……

·        Nói : ……..

·        Đọc : …….

·        Viết : …....                           CB kiểm tra điểm:   

              (Ký ghi rõ họ, tên)