Đăng nhập
NHẬN LẠI HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN [29/02/2016]

Hiện nay có nhiều sinh viên thuộc đối tượng không nộp học phí (sinh viên học ngành sư phạm, sinh viên Lào diện có học bổng, sinh viên học theo niên chế, sinh viên diện chính sách) nhưng đã nộp do trước khi nộp không đăng ký ngoại ngữ chính nên không được miễn giảm, hoặc không vào tài khoản của mình trên trang web này để kiểm tra xem mình có phải nộp học phí hay không mà vẫn đến ngân hàng nộp. Những sinh viên này kiểm tra lại tài khoảng của mình trên trang web này, nếu thấy học phí âm (ví dụ: -320.000đ)  thì sẽ được trả lại. Những sinh viên thuộc diện này mang theo biên lai thu học phí và giấy tờ tùy thân có ảnh (thẻ sinh viên hoặc giấy CMND, bằng lái xe) liên hệ phòng Kế hoạch - Tài chính trong 02 ngày 07&08/3/2016 (trong giờ làm việc) để được trả lại học phí. Trong trường hợp không có biên lai, sinh viên phải làm giấy xác nhận theo mẫu dưới đây để phòng Kế hoạch - Tài chính có căn cứ trả lại tiền. Đây là đợt trả học phí thứ 2 cho SV đã nộp trong HK1 năm học 2015-2016. Những SV đã nộp trong các năm trước cũng có thể được nhận lại trong đợt này. Sau thời hạn nói trên, phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ không giải quyết. Đề nghị sinh viên thuộc diện nói trên quan tâm thực hiện.

Số: ……./GXN-NNKC                                                                                                                                                                                                                     Mẫu 22/ĐT-NNKC

                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN A2

  

Kính gửi:  - Phòng Công tác HSSV trường / khoa …………………………………

                            - Phòng Kế hoạch – Tài chính, trường ĐH Ngoại ngữ.

     

 Tôi tên là:……………………………………………………………………

             Mã SV:………………………………………………………………………

             Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………….

             Ngành học :…………………………………………………………………

             Trường / khoa :……………………………………………………………..

             Do không theo hướng dẫn trên trang thông báo của trường ĐH Ngoại ngữ về việc đăng ký ngoại ngữ chính  và kiểm tra tài khoản trước khi nộp học phí nên tôi đã nộp học phí học NNKC Tiếng …………, Cấp độ ……….., Nhóm lớp………Học kỳ …….. Năm học 20….- 20….. mặc dù tôi được miễn học phí. Nay tôi làm đơn này kính đề nghị phòng CTHSSV xác nhận cho tôi là sinh viên của Trường và phòng KH-TC trường ĐHNN cho tôi nhận lại học phí đã nộp.

                                                                                     Huế, ngày       tháng     năm 201….   

       Xác nhận của phòng Công tác HSSV                             Người làm đơn    

       của trường / khoa quản lý sinh viên