Đăng nhập
TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1 [04/10/2013]

 Để các thầy cô và sinh viên nắm được nội dung dạy và học, cũng như kế hoạch giang dạy học phần Tiếng Anh A1, tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên xin thông báo tóm tắt nội dung giảng dạy học phần này.

I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần: TIẾNG ANH CƠ BẢN 1, 2 tín chỉ

2. Mục tiêu chung của học phần: Giúp sinh viên đạt chuẩn bậc 1/6 theo khung năng lực ngoại ngữ (tương đương cấp độ A1 của khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu).

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC

 

Nội dung

 

 

Lên lớp

Tự học, tự nghiên cứu

 

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

 

BÀI 1 (UNIT 1: Meeting and Greeting People – Book 1)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

BÀI 2 (UNIT 2: On the Mov e– Book 1)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

BÀI 3 (UNIT 3: Getting There – Book 1)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

BÀI 4 (UNIT 4: World of Work – Book 1)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

BÀI 5 (UNIT 5: Entertaining Guests – Book 1)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

BÀI 6 (UNIT 6: What’s in a Name? – Book 1)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

BÀI 7 (UNIT 7: Shopping– Book 1)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

BÀI 8 (UNIT 8: Daily Life – Always the Same? – Book 1)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

BÀI 9 (UNIT 9: Leisure Time – Book 1)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

BÀI 10 (UNIT 10: Eating Out – Book 1)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

BÀI 11 (UNIT 11: Communication – Book 1)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

BÀI 12 (UNIT 12: Future Dreams – Book 1)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

BÀI 13 (UNIT 1: You and Me – Book 2)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

BÀI 14 (UNIT 2 : Colours – Book 2)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

BÀI 15 (UNIT 3: Food and Drink – Book 2)

2 tiết

 

 

6 tiết

 

Tổng:

30 tiết

 

 

90 tiết

 

 

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

1. Chính sách đối với học phần:

  - Sinh viên phải đến lớp đầy đủ và tham gia tích cực vào bài học trên lớp.

  - Sinh viên phải tích cực tự học ở nhà sau khi đã được giáo viên hướng dẫn theo tỉ lệ 1 tiết học trên lớp thì có 3 tiết tự học ở nhà. Nội dung tự học ở nhà dựa trên 2 yếu tố là phù hợp theo nhu cầu học hỏi của sinh viên và theo yêu cầu của môn học.

  - Ngoài ra sinh viên còn tham gia làm bài tập nhóm theo các chủ đề của giáo viên đưa ra dưới hình thức các Projects hoặc làm bài tập đều đặn được thể hiện qua tập Portfolio để giáo viên có thể theo dõi thường xuyên quá trình tự học của sinh viên.

  - Sau khi học được nửa số tiết của học phần, sinh viên phải tham gia làm bài kiểm tra giữa kỳ tại lớp theo kế hoạch của phòng Đào tạo trường ĐHNN Huế.

  - Kết thúc học phần sinh viên phải làm bài thi với các dạng thức kiểm tra tương ứng trong các bài kiểm tra quốc tế.

2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

2.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên và định kỳ:

Việc kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của sinh viên được thực hiện theo ba nguyên tắc:

- Tính liên tục: các kỹ năng ngôn ngữ luôn phát triển trong quá trình hoc chứ không chỉ vào cuối học kì hoặc cuối năm, vì vậy đánh giá phải là quá trình liên tục. Do đó giảng viên phải ghi chép tiến bộ của sinh viên càng thường xuyên càng tốt.

- Tính xác thực: Giảng viên cần có một số chứng cứ hỗ trợ kết quả ghi chép. Chứng cứ về hoạt động của người học sẽ được lưu giữ hay trưng bày như là một phần hoạt động của chủ thể. Các giảng viên cần thống nhất ghi chép đánh giá (với ngày tháng cụ thể) ngay sau khi sinh viên hoàn thành công việc hoặc bài tập được giao nhằm góp phần đảm bảo tính xác thực của ghi chép. Các chứng cứ này để sinh viên sử dụng để tự đánh giá hoặc chia sẻ với những sinh viên khác và giảng viên có thể sử dụng để đánh giá các kỹ năng của sinh viên.

- Tính nhất quán: Đánh giá là một quá trình liên tục. Nếu ban đầu sinh viên được đánh giá quá mức, giai đoạn sau sinh viên dường như không có sự tiến bộ. Vì thế, sự đánh giá phải dựa trên một tiêu chí chung giữa các sinh viên để đảm bảo tính công bằng.

2.3. Lịch thi, kiểm tra: Các kì thi giữa và kết thúc học phần được tiến hành theo lịch của phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ.

IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Tài liệu bắt buộc: English Elements Book 1 by Annie Roth and Bonny Schmid-Burleson, và English Elements Book 2 by Myriam Fischer Callus and Annie Roth.

Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu hướng dẫn tự học do Khoa TACN trường Đại học ngoại ngữ biên soạn.

- Giáo trình Solutions – Elementary Student’s Book and Workbook by Tim Falla and Paul A Davies – Oxford University Press 2008.