Đăng nhập
VỀ VIỆC KIỂM TRA ĐẦU VÀO TIẾNG ANH DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, NÔNG LÂM VÀ LUẬT [20/10/2015]

Phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức đợt kiểm tra đầu vào tiếng Anh đợt 3. Đợt này chủ yếu dành cho sinh viên năm thứ nhất của các trường Đại học Khoa học, Nông lâm và Luật.

Những sinh viên thuộc diện này chưa đăng ký tài khoản hoặc chưa đăng ký ngoại ngữ xem hướng dẫn tại địa chỉ http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=775 để thực hiện. Hạn cuối là ngày 03/11/2015. 

Ngày thi dự kiến 08/11/2015. Ngày 06/11/2015 sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web này để biết lịch thi cụ thể (xuất thi, phòng thi) vào mục Thông báo để xem các hướng dẫn về lệ phí thi, giấy tờ mang theo, cách làm bài, thời gian có mặt, đường đi, v.v.

Những sinh viên các năm trước thuộc các khóa tuyển sinh đại học 2013 và 2014 của 03 trường nói trên cũng như sinh viên năm thứ nhất của các trường / khoa khác không tham dự 02 đợt kiểm tra đầu vào trong tháng 9/2015 cũng có thể tham dự đợt kiểm tra này. Những sinh viên thuộc diện này ngoài việc đăng ký tài khoản và đăng ký ngoại ngữ như các sinh viên năm 1 của 03 trường nói trên còn phải làm đơn theo mẫu dưới đây nộp phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ hạn cuối là ngày 03/11/2015 để được xử lý cho dự thi.

Số: ……./TL-NNKC                                                                               Mẫu 14/ĐT-NNKC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        ĐƠN XIN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO

                              Kính gửi: - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

           

            Tôi tên là:…………………………………………………………………………

            Mã SV:……………………………………………………………………………

            Ngành học :………………………………………………………………………

            Trường / khoa :…………………………………………………………………..

            Số ĐT liên hệ:........................................................

Tôi chưa kiểm tra đầu vào trước đây vì lý do (sinh viên vòng lý do tương ứng):

1)   Trước đây tôi chưa đăng ký tài khoản / ngoại ngữ và hiện nay tôi đã đăng ký đầy đủ cả tài khoản và ngoại ngữ là Tiếng Anh.

2)      Tôi đã được xếp lịch thi đầu vào ngày ….. /..../201...,

 

xuất   ..h…  phòng thi:……….. (sinh viên vào tài khoản của mình xem và phải điền chính xác các thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi để có thể chuyển được danh sách dự thi sang xuất thi mới)

 

Tôi đã không tham gia dự thi vì lý do:……………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi là đơn này kính phòng ĐT trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra đầu vào lần 2 trong đợt thi ngày: 08/11/2015.

Nếu lần này tôi vẫn không dự thi, trường ĐH Ngoại ngữ có quyền từ chối không cho tôi tham gia các lớp NNKC của Trường.

                                           

                             Huế, ngày       tháng    năm 201….   

                                                                                Người làm đơn