Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ (ĐỢT BỔ SUNG) VÀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA NNKC ĐỢT 4, NĂM 2021 [14/07/2021]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ DỰ KIẾN TỔ CHỨC THI HẾT CẤP ĐỘ, HỌC KỲ 2,3 NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT BỔ SUNG) VÀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU RA NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN

Kế hoạch cụ thể như sau: (đã thay đổi thời gian cho kỳ thi cuối tháng 8)

Đề nghị SV theo dõi các thời gian thi dưới đây để chủ động trong việc đăng ký dự thi hay kế hoạch về Huế tham gia học tập, thi ĐGNL trong giai đoạn dịch COVID19 đang còn nghiêm trọng.

1/ Thi hết cấp độ: từ ngày 07/9/2021 đến 10/09/2021; (Dự kiến)

Phòng Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể, hướng dẫn SV nộp học phí bổ sung, nộp đơn thi lại (do đã hoãn đợt thi tháng 6). Sinh viên liên tục theo dõi các thông báo liên quan đến hết cấp độ để xem thông tin về kỳ thi.

2/ Thi đánh giá năng lực đầu ra NNKC: Từ ngày 11/9/2021 đến ngày 13/9/2021; (Dự kiến)

Phòng Đào tạo sẽ có thông báo cụ thể, hướng dẫn SV đăng ký trực tuyến, nộp lệ phí thi lần 2, chuyển lệ phí thi lại đã đăng ký từ đợt tháng 6 qua tháng 9. Sinh viên liên tục theo dõi các thông báo liên quan đến kỳ thi đánh giá đầu ra NNKC để xem thông tin về kỳ thi.

3/ Mở kế hoạch học kỳ 3, đợt 3, năm học 2020-2021

Tuần sau, Phòng Đào tạo sẽ mở kế hoạch học kỳ 3, các cấp độ của Tiếng Anh, hình thức học trực tuyến và LMS. Sinh viên theo dõi thông báo và đăng ký. Đợt học này sẽ cùng thi hết cấp độ vào tháng 9, theo kế hoạch trên.

Sinh viên dự thi Đầu ra đợt tháng 6, có kết quả không đạt, có thể đăng ký học lại trong đợt này và thi đợt tháng 9.