Đăng nhập
ĐĂNG KÝ XIN HOÃN THI HẾT CẤP ĐỘ A1,A2 HỌC KỲ 2 & 3 NĂM HỌC 2020/2021 ĐỢT THI NGÀY 24-30/06/2021 [18/06/2021]

Để tạo điều kiện cho sinh viên xin hoãn thi HCĐ A1,A2 đợt thi ngày 24-30/06/2021, PĐT sẽ mở lại thời hạn để sinh viên đăng ký. Những sinh viên chưa đăng ký hoặc đã đăng ký hoãn thi trước đó điền vào form dưới đây, đề nghị sinh viên điền chính xác thông tin nhóm lớp học phần, học kỳ để PĐT thông kê và xử lý chính xác.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYBg4PHejJ3PRqsQfVjRxAs5JoJHPtPBLdfUqXMMB1_Yg0ZQ/viewform 

Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 20/06/2021.