Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HỌC TẬP QUA MẠNG CHO SV TRONG THỜI GIAN KHÔNG HỌC TẬP TRUNG ĐỂ PHÒNG DỊCH COVID-19 [03/05/2021]

Kể từ ngày 04 tháng 05 năm 2021 (cho đến khi có thông báo mới), Trường ĐHNN sẽ triển khai đào tạo qua mạng cho tất cả các nhóm học phần sau đại học, đại học chính quy, vừa làm vừa học, ngoại ngữ không chuyên trên hệ thống quản lý học tập điện tử (LMS) của Trường.

SV tải file đính kèm để xem đầy đủ thông báo

https://drive.google.com/file/d/1Ww1jdF5N1O9WaQlSDiroOwAH208afIJq/view?usp=drivesdk