Đăng nhập
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT ĐẠI HỌC HUẾ NĂM HỌC 2013-2014 [29/08/2013]

I. Sinh viên các trường học NNKC từ học kỳ 1

1. Phổ biến cho sinh viên năm thứ nhất về việc tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên

1.1. Liên hệ với các trường về thời gian cho sinh viên năm thứ nhất học chính trị đầu năm để kết hợp xin gặp sinh viên. Thời gian liên hệ và lên kế hoạch gặp: từ 22 đến 26/8/2013. Thời gian gặp sinh viên: theo lịch của các trường. Địa điểm: do các trường bố trí. Thành phần gặp sinh viên: Ban Giám hiệu và tổ Quản lý NNKC.

1.2. Nội dung phổ biến:

- Giới thiệu tóm tắt Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

- Quy định 1206 của Đại học Huế;

- Giới thiệu sơ lược về trường ĐHNN: địa điểm, cơ sở vật chất dạy và học NNKC, đội ngũ giáo viên, trang web chính, tổ Quản lý NNKC, địa điểm và số điện thoại liên hệ;

- Kế hoạch tổ chức dạy và học NNKC của trường ĐHNN;

- Hướng dẫn dạy và học NNKC của trường ĐHNN;

- Phần mềm và trang web quản lý NNKC;

- Các chứng chỉ quốc tế được công nhận và cách quy đổi;

- Nội dung, chương trình, tài liệu giảng dạy NNKC.

Kế hoạch phổ biến này phụ thuộc vào kế hoạch học chính trị của từng trường nhưng phải kết thúc trước 13/9/2013.

2. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 08 đến 12/9/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC và Trung tâm CNTT – ĐHH.

3. Tổ chức kiểm tra đầu vào, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: từ 15 đến 18/9/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, phòng Khảo thí & ĐBCLGD, các khoa.

4. Lên thời khóa biểu chính thức: từ 19 đến 22/9/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, các khoa.

5. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: từ 23 đến 29/9/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, Trung tâm CNTT – ĐHH.

6. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 30/9/2013. Các lớp của sinh viên trường Đại học Kinh tế đi học quân sự trong đợt 1 sẽ bắt đầu học chậm 1 tháng, từ 28/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, các khoa, đội ngũ giáo viên.

7. Duyệt danh sách lớp học phần, xử lý đăng ký lớp học phần, xứ lý đăng ký muộn (chủ yếu cho NV2): từ 30/9 đến 12/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, Trung tâm CNTT – ĐHH.

8. Xử lý hủy lớp học phần: từ 21 đến 26/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, Trung tâm CNTT – ĐHH.

9. Thu học phí:

9.1. Đối với sinh viên trường Đại học Kinh tế học quân sự đợt 2: từ 14 đến 19/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, Trung tâm CNTT – ĐHH, phòng Kế hoạch – Tài chính.

9.2. Đối với sinh viên trường Đại học Kinh tế học quân sự đợt 1: từ 11 đến 16/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, phòng Kế hoạch – Tài chính.

9.3. Đối với sinh viên các trường còn lại: từ 21 đến 26/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, phòng Kế hoạch – Tài chính.

10. Lên kế hoạch thi hết học phần: từ 04 đến 16/11/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, Trung tâm CNTT – ĐHH.

11. Tổ chức thi hết học phần: từ 23/12/2013 đến 22/01/2014. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, phòng KT&ĐBCLGD, các khoa.

12. Chấm bài, nhập điểm: từ 23/12/2013 đến 22/02/2014. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, phòng KT&ĐBCLGD, các khoa, Trung tâm CNTT - ĐHH.

13. Đối với sinh viên NV2: Sinh viên nguyện vọng 2 sẽ cho thi trực tuyến và nếu kịp sẽ cho học cùng những sinh viên khác (tổ chức cho đăng ký muộn), nếu không kịp sẽ tổ chức học theo tiến độ riêng, lớp riêng. Đối với những sinh viên này, trường Đại học Ngoại ngữ sẽ không về các trường gặp sinh viên mà sẽ thông báo tập trung sinh viên về trường Đại học Ngoại ngữ để phổ biến về việc dạy và học NNKC trước khi cho sinh viên đăng ký ngoại ngữ, kiểm tra đầu vào và xếp lớp.

II. Sinh viên các trường học NNKC từ học kỳ 2

1. Phổ biến cho sinh viên năm thứ nhất về việc tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên

1.1. Liên hệ với các trường về thời gian cho sinh viên năm thứ nhất học chính trị đầu năm để kết hợp xin gặp sinh viên. Thời gian liên hệ và lên kế hoạch gặp: từ 22 đến 26/8/2013. Thời gian gặp sinh viên: theo lịch của các trường. Địa điểm: do các trường bố trí. Thành phần gặp sinh viên: Ban Giám hiệu và tổ Quản lý NNKC.

1.2. Nội dung phổ biến:

- Giới thiệu tóm tắt Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

- Quy định 1206 của Đại học Huế;

- Giới thiệu sơ lược về trường ĐHNN: địa điểm, cơ sở vật chất dạy và học NNKC, đội ngũ giáo viên, trang web chính, tổ Quản lý NNKC, địa điểm và số điện thoại liên hệ;

- Kế hoạch tổ chức dạy và học NNKC của trường ĐHNN;

- Hướng dẫn dạy và học NNKC của trường ĐHNN;

- Phần mềm và trang web quản lý NNKC;

- Các chứng chỉ quốc tế được công nhận và cách quy đổi;

- Nội dung, chương trình, tài liệu giảng dạy NNKC.

Kế hoạch phổ biến này phụ thuộc vào kế hoạch học chính trị của từng trường nhưng phải kết thúc trước 10/10/2013.

2. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 05 đến 12/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC.

3. Tổ chức kiểm tra đầu vào, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: từ 18 đến 31/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, phòng Khảo thí & ĐBCLGD, các khoa.

4. Lên thời khóa biểu chính thức: từ 04 đến 23/11/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, các khoa.

5. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: từ 02 đến 13/12/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC.

6. Duyệt danh sách lớp học phần: từ 16 đến 20/12/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC.

7. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 17/2/2014. Một số lớp của sinh viên các trường đi học quân sự ngay sau tết sẽ bắt đầu học chậm hơn 1 tháng, kế hoạch cụ thể sẽ lên sau.  Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, các khoa, đội ngũ giáo viên.

8. Xử lý đăng ký lớp học phần, xử lý đăng ký muộn: từ 17 đến 21/2/2014. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC.

9. Xử lý hủy lớp học phần: từ 03 đến 07/3/2014. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC.

10. Thu học phí: 03 đến 29/3/2014 (sẽ phân các nhóm cụ thể theo từng tuần sau khi có kế hoạch đi học quân sự, thực tế của các trường). Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, phòng KH-TC.

11. Lên kế hoạch thi hết học phần: từ 17 đến 28/4/2014. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC.

11. Tổ chức thi hết học phần: từ 11/5/2014 đến 08/6/2014. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, phòng KT&ĐBCLGD, các khoa.

12. Chấm bài, nhập điểm: từ 11/5/2014 đến 30/6/2014. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, phòng KT&ĐBCLGD, các khoa.

13. Liên hệ với các trường để lập kế hoạch tổng thể cho năm học 2014-2015:. từ 01/6/2014 đến 30/7/2014. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC.

III. Sinh viên Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

1. Làm việc với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, phổ biến cho sinh viên năm thứ nhất về việc tổ chức dạy và học Ngoại ngữ không chuyên và gặp giáo viên tại Quảng Trị được mời dạy NNKC

1.1. Liên hệ với với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (Phân hiệu) để xin gặp sinh viên. Thời gian liên hệ và lên kế hoạch gặp: từ 22 đến 26/8/2013. Thời gian gặp sinh viên: theo lịch của Phân hiệu. Địa điểm: do Phân Hiệu bố trí. Thành phần gặp sinh viên và giáo viên: Ban Giám hiệu và tổ Quản lý NNKC, PH.ĐHH.QT.

1.2. Gặp Ban lãnh đạo Phân Hiệu: Thống nhất về kế hoạch dạy và học NNKC, bao gồm:

- Lên thời khóa biểu: phối hợp giữa tổ Quản lý NNKC, Phân hiệu và giáo viên mời;

- Kiểm tra xếp lớp: trực tuyến;

- Đăng ký lớp học phần: trực tuyến;

- Xử lý đăng ký: Ủy quyền cho Phân hiệu tiếp nhận yêu cầu của sinh viên và làm việc với tổ Quản lý NNKC qua điện thoại.

- Thu học phí: Tổ Quản lý NNKC cung cấp danh sách, ủy quyền cho Phân hiệu thu hộ học phí, chuyển tiền và danh sách đã nộp học phí vào trường ĐHNN cấp biên lai sau nếu cần.

- Trả tiền cho giáo viên: Trường ĐHNN làm hợp đồng mời giảng cho giáo viên và chi trả vào tài khoản;

- Ủy quyền cho Phân hiệu quản lý lớp sinh viên;

- Thống nhất mức % học phí để lại cho Phân hiệu bao gồm các khoản: học bổng, cơ sở vật chất, quản lý lớp, thu hộ học phí;

- Làm biên bản ghi nhớ để làm cơ sở làm hợp đồng chi trả % sau này.

1.3. Gặp sinh viên: phổ biến các nội dung

- Giới thiệu tóm tắt Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

- Quy định 1206 của Đại học Huế;

- Giới thiệu sơ lược về trường ĐHNN: địa điểm, cơ sở vật chất dạy và học NNKC, đội ngũ giáo viên, trang web chính, tổ Quản lý NNKC, địa điểm và số điện thoại liên hệ;

- Kế hoạch tổ chức dạy và học NNKC của trường ĐHNN;

- Hướng dẫn dạy và học NNKC của trường ĐHNN;

- Phần mềm và trang web quản lý NNKC;

- Các chứng chỉ quốc tế được công nhận và cách quy đổi;

- Nội dung, chương trình, tài liệu giảng dạy NNKC.

Kế hoạch phổ biến này phụ thuộc vào kế hoạch học chính trị của Phân hiệu nhưng phải kết thúc trước 30/9/2013.

1.4. Gặp giáo viên mời dạy NNKC tại Quảng Trị

- Liên hệ Phân hiệu để được giới thiệu giáo viên;

- Thông qua Phân hiệu để mời giáo viên đến gặp cùng ngày (khác thời gian và địa điểm) với cuộc gặp sinh viên;

- Giới thiệu với giáo viên về nội dung chưong trình, giáo trình tài liệu, phương pháp dạy và học, cách thức và nội dung kiểm tra đánh giá, thời gian học;

- Thống nhất với Phân hiệu và giáo viên về phương thức và mức chi trả, cách thức chi trả.

2. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 01 đến 05/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC.

3. Tổ chức kiểm tra đầu vào, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: từ 09 đến 13/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Trung tâm TT-TV, PH.ĐHH.QT.

4. Lên thời khóa biểu chính thức: từ 13 đến 16/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, PH.ĐHH.QT, giáo viên mời.

5. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: từ 17 đến 20/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC.

6. Duyệt danh sách lớp học phần: 21/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC.

7. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 21/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, các khoa, đội ngũ giáo viên.

8. Xử lý đăng ký lớp học phần, xử lý đăng ký muộn: từ 21 đến 26/10/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, PH.ĐHH.QT.

9. Xử lý hủy lớp học phần: từ 04 đến 08/11/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC.

10. Thu học phí: 11 đến 15/11/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, phòng KH-TC, PH.ĐHH.QT.

11. Lên kế hoạch thi hết học phần: từ 02 đến 06/12/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, PH.ĐHH.QT.

11. Tổ chức thi hết học phần: từ 12 đến 18/01/2014. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, phòng KT&ĐBCLGD, Trung tâm TT-TV, PH.ĐHH.QT.

12. Chấm bài, nhập điểm: từ 19 đến 22/01/2014. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, phòng KT&ĐBCLGD, Trung tâm TT-TV, khoa TACN.

13. Liên hệ với các trường để lập kế hoạch tổng thể cho năm học 2014-2015:. từ 01/6/2014 đến 30/7/2014. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC, PH.ĐHH.QT.