Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI HẾT CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019/2020 [15/06/2020]

Sinh viên tải đường dẫn dưới đây để xem kế hoạch thi hết cấp độ ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên các trường/khoa thuộc Đại học Huế học kỳ 2 năm học 2019/2020

http://www.mediafire.com/file/51y7w326qc2jdwe/ThongBaoKeHoachThi_HK_2NH_2019-2020.pdf/file