Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN LỊCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC HỌC KÌ 1 (TIẾNG ANH A1 & A2) ĐỢT THI NGÀY 12-13/02/2020 SANG NGÀY 12-13/05/2020 [04/05/2020]

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên về việc chuyển lịch thi HCĐ NNKC tiếng Anh A1 (NHÓM 8 -> NHÓM 36) & tiếng Anh A2 (NHÓM 51 -> NHÓM 66)   HK1 năm học 2019/2020 đợt thi ngày 12-13/02/2020 sang ngày 12-13/05/2020.

Trước ngày thi 3 ngày, sinh viên thường xuyên vào tài khoản để xem lịch thi chính thức.