Đăng nhập
TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN VÀ TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 [13/03/2020]

Do dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, Trường thông báo cho sinh viên, học viên tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, sau đại học, ngoại ngữ không chuyên tiếp tục thực hiện Công văn số 301/ĐHH-VP ngày 8-3/2020 của Giám đốc ĐHH và Công văn số 255/ĐHNN-TCHC ngày 8-3-2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ. Cụ thể: Sinh viên, học viên tiếp tục học trực tuyến và tự học có hướng dẫn ở nhà cho đến khi có thông báo mới. Để phòng chống dịch bệnh, sinh viên, học viên không đi lại nếu không thực sự cần thiết; không tập trung đông người; chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.