Đăng nhập
Thông báo triển khai dạy Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 năm học 2014-2015 ( Đợt 3 ) [26/05/2015]

THÔNG BÁO

V/v triển khai dạy Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 năm học 2014-2015

 
  Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch dạy và học ngoại ngữ không chuyên học kỳ 3 như sau:

1. Đối tượng học:

- Sinh viên năm thứ nhất đã học lần 1,2 trong các học kỳ 1&2 năm học 2013 - 2014,2014 - 2015 nhưng chưa đạt vì một trong các lý do: bỏ học giữa chừng, không đạt điểm quá trình hoặc điểm thi hết cấp độ như quy định, không nộp học phí, không dự thi hết cấp độ theo lịch thi lần 1 không có lý do, không làm thủ tục và dự thi hết cấp độ lần 2.

- Sinh viên năm thứ nhất đã đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh, đã dự thi đầu vào, và sinh viên đăng ký các ngoại ngữ khác nhưng chưa đăng ký học các lớp học phần trong các học kỳ 1&2 năm học 2013-2014, 2014-2015 vì các lý do khác nhau.

- Những sinh viên năm thứ nhất chưa chọn ngoại ngữ để đăng ký học ngoại ngữ không chuyên cũng sẽ chọn và đăng ký học ngoại ngữ không chuyên trong học kỳ này. Nếu sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh nhưng chưa dự thi đầu vào sẽ phải tham dự kỳ thi đầu vào để biết được cấp độ theo học trước khi đăng ký lớp học phần.

2. Kế hoạch học

2.1. Đợt 1:Dự kiến học từ 20/7/2015 đến 8/8/2015

- Thông báo và địa điểm nhận đơn học kỳ III: từ ngày 2/6/2015 đến hết ngày 12/6/2015 (Đơn xin đăng ký học kỳ III đính kèm theo thông báo này);

- Địa điểm : Phòng AI.3 ( Giảng đường A ) - gặp CV. Tâm ( đơn nộp trong giờ hành chính )

- Liên hệ giáo viên và mở lớp: hạn cuối 26/6/2015;

- Sinh viên đăng ký lớp học phần: từ ngày 28/6/2015 đến hết ngày 5/7/2015;

- Xử lý đăng ký: từ ngày 20/7/2015 đến hết ngày 24/7/2015

- Các lớp bắt đầu học: 20/7/2015; Lưu ý: Những SV đã đăng ký được lớp học phần, kiểm tra tài khoản thấy số lượng lớp trên 20SV thì tham gia học bình thường, dưới 20SV thì liên hệ Phòng Đào tạo để xử lý chuyển nhóm.

2.1. Đợt 2: Dự kiến học từ 10/8/2015 đến 31/8/2015

- Thông báo và địa điểm nhận đơn học kỳ III: từ ngày 27/7/2015 đến hết ngày 31/7/2015 (Đơn xin đăng ký học kỳ III đính kèm theo thông báo này);

- Địa điểm : Phòng AI.3 ( Giảng đường A ) - gặp CV. Tâm ( đơn nộp trong giờ hành chính )

- Liên hệ giáo viên và mở lớp: hạn cuối 8/8/2015;

- Sinh viên đăng ký lớp học phần: từ ngày 3/8/2015 đến hết ngày 9/8/2015;

- Xử lý đăng ký: từ ngày 10/8/2015 đến hết ngày 14/8/2015

- Các lớp bắt đầu học: 10/8/2015; Lưu ý: Những SV đã đăng ký được lớp học phần, kiểm tra tài khoản thấy số lượng lớp trên 20SV thì tham gia học bình thường, dưới 20SV thì liên hệ Phòng Đào tạo để xử lý chuyển nhóm.

3. Chương trình, giáo trình, tài liệu

3.1. Các lớp học lại

Chương trình: Vì đây là các lớp học lại nên không dạy theo chương trình học lần 1 mà học theo chương trình học lần 2. Dự kiến phân phối chương trình như sau:

- Ôn lại kiến thức đã học của học phần: 10 tiết;

- Luyện thực hành 4 kỹ năng: 20 tiết (bình quân mỗi kỹ năng 5 tiết);

Giáo trình, tài liệu: Sử dụng giáo trình chính của học phần để ôn tập 10 tiết và dùng tài liệu biên soạn bổ sung để luyện thực hành 4 kỹ năng 20 tiết.

 

3.2. Các lớp học lần 1: Chương trình, giáo trình, tài liệu như các lớp trong học kỳ 1&2 năm học 2014-2015.

Sinh viên tải mẫu Đơn đính kèm hoặc mua đơn tại quầy Photo ( Mẫu 04/ĐT-NNKC )

Số: ……./HL-NNKC                                                                                Mẫu 04/ĐT-NNKC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

NGOẠI NGỮ : …………………  CẤP ĐỘ :……..

Kính gửi:  

                   - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

                   - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

          

 Tôi tên là:……………………………………………………………………

            Mã SV:………………………………………………………………………

 Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………….

            Ngành học :…………………………………………………………………

            Trường / khoa :……………………………………………………………..

1.      Đối với SV đã học mà chưa qua cấp độ :

Trong học kỳ … vừa qua tôi đã đăng ký và được xếp vào học lớp Tiếng ……. ….. – Nhóm ……., phòng :……… ( yêu cầu sinh viên phải điền chính xác các thông tin về ngoại ngữ, cấp độ, nhóm học ) nhưng tôi chưa đạt được cấp độ bởi lý do sau đây :

v   Điểm QTHT dưới 50

v   Các điểm kỹ năng chưa đạt

v   Nghỉ thi không lý do

2.      Đối với SV chưa tham gia học :

v  Đã kiểm tra đầu vào ( Đối với Tiếng Anh)

v  Chưa kiểm tra đầu vào ( Đối với Tiếng Anh)

Với lý do trên thì tôi chưa hoàn thành được cấp độ, do đó tôi viết đơn này kính đề nghị tổ QLNNKC, phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được đăng ký học lại cấp độ lần 2 và để kịp theo tiến độ của chương trình đào tạo. Tôi xin chân thành cảm ơn .

                                                                                    Huế, ngày       tháng     năm 201….   

 

                                                                                                     Người làm đơn