Đăng nhập
TIẾP TỤC CHO NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT THÁNG 02/2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HỌC QUÂN SỰ CỦA SV NĂM 2 [17/02/2020]

Căn cứ công văn số 172/ĐHH-VP ngày 17/02/2020 của ĐHH, Trường quyết định tiếp tục cho sinh viên đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, học viên sau đại học, sinh viên đi thực tập sư phạm, đi học quân sự nghỉ đến hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sinh viên năm thứ 2 khi đi học lại sẽ học văn hóa theo kế hoạch học tập cũ, kế hoạch học quân sự sẽ chuyển sang tháng 7/2020.