Đăng nhập
NGHỈ HỌC THÊM 1 TUẦN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RUT CORONA [31/01/2020]

Thực hiện công văn hỏa tốc số 96/ĐHH-VP của Đại học Huế về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rut Corona, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cho tất cả các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học của Trường nghỉ học thêm một tuần và bắt đầu học từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. Sinh viên năm thứ 2 của Trường cũng lùi thời gian học quân sự và bắt đầu học từ ngày 10 tháng 02 năm 2020. Đề nghị tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên xem Công văn trên web Trường và chấp hành nghiêm túc tất cả các nội dung trong Công văn.