Đăng nhập
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020 [12/01/2020]

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ 2, năm học 2019-2020

tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

Hướng dẫn, thời gian đăng ký và địa điểm xử lý đăng ký:

    - Chọn học kỳ tác nghiệp (góc trên bên trái màn hình) là học kỳ 2 (2019-2020);

    - Bấm Chuyển tiếp cấp độ ở mục Đăng ký ngoại ngữ 

-         Thời gian mở đăng ký trực tuyến: 10:00 ngày 13/1/2020;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: 16/2/2020;

-         Sau khi đăng ký thành công, sinh viên theo dõi kế hoạch cụ thể và tham gia học bắt đầu từ ngày 17/2/2020 (không chờ Phòng Đào tạo duyệt đăng ký)

 

-     Sinh viên 2 trường ĐHYD và ĐHKT, bấm chuyển tiếp cấp độ theo dõi kế hoạch và đăng ký (không cần chờ thi hết cấp độ học kỳ 1)

-         Thời hạn xử lý đăng ký và hủy nhóm học phần:

+ Từ 17/2/2020 đến hết ngày 21/2/2020. (Sẽ có hướng dẫn cụ thể kèm mẫu đơn đính kèm)

 

+ Địa điểm xử lý đăng ký: Phòng Đào tạo.

-         Sinh viên lưu ý, sau tuần xử lý đăng ký, các nhóm lớp sẽ được duyệt công bố, những nhóm trên 15 sinh viên sẽ bắt đầu học từ ngày 17/2/2020 sau khi được duyệt sinh viên sẽ không tự hủy được ra khỏi nhóm.

-         Đây là những nhóm dành cho sinh viên học lần 1, những sinh viên học lần 2, chọn học kỳ tác nghiệp học kỳ 3, 2019-2020 (đợt 2), đọc kỹ kế hoạch và chọn nhóm có ghi chú (Lần 2–Đợt 2)

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể:

I.                   Tiếng Anh

Tiếng Anh A1:

Từ Nhóm 1 - > Nhóm 30:

Đối tượng đăng ký: tất cả sinh viên đã thi đầu vào và học từ cấp độ A1.

Lưu ý: Sinh viên năm 1 của Khoa Du lịch (có kế hoạch học Quân sự từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 05/4/2019), và sinh viên năm 2 của ĐH Ngoại ngữ có kế hoạch học Quân sự từ 03/2/2020 đến hết ngày 01/3/2020) phải đọc kỹ hướng dẫn và chỉ đăng ký vào những nhóm học sáng hoặc chiều thứ 7. Nếu không đăng ký được lịch có thể chờ học kỳ sau.

Tiếng Anh A2:

Từ Nhóm 1 - > Nhóm 12:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên thuộc Khoa Du Lịch học cấp độ A2

-  Đây là những nhóm ưu tiên đăng ký cho sinh viên học cấp độ A2 của Khoa Du lịch có kế hoạch học Quân sự từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 05/4/2020, sau đó tiếp tục học cho đến hết chương trình.

-  Sinh viên Khoa Du lịch nếu không đăng ký được những nhóm ưu tiên trên, có thể xem kế hoạch của những nhóm khác và chỉ được chọn lịch học vào chiều thứ 7.

-  Sinh viên năm 2 của ĐH Ngoại ngữ có kế hoạch học Quân sự, phải đọc kỹ hướng dẫn và đăng ký vào những nhóm học sáng hoặc chiều thứ 7.

-  Sinh viên khoa Du lịch và ĐH Ngoại ngữ nếu không đăng ký được có thể theo dõi kế hoạch học kỳ sau.

-  Sinh viên các trường khác có thể đăng ký vào những nhóm này.

Từ Nhóm 13 - > Nhóm 65:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên các trường còn lại.

Lưu ý: Sinh viên năm 2 của trường ĐH Khoa học phải hoàn thành chương trình trước ngày 04/5/2020 để tham gia học quân sự. Vì vậy, SV lưu ý đăng ký vào những nhóm vào ngày thứ 7 hoặc nhóm có 4 tiết.

Tiếng Anh B1:

Từ nhóm 1 -> nhóm 3:

Đối tượng đăng ký: ưu tiên sinh viên thuộc Khoa Du Lịch

-  Đây là những nhóm ưu tiên cho sinh viên học cấp độ B1 của Khoa Du lịch có kế hoạch học Quân sự từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 05/4/2020, sau đó tiếp tục học cho đến hết chương trình.

-  Sinh viên khoa Du lịch nếu không đăng ký được có thể theo dõi kế hoạch học kỳ sau.

-  Sinh viên các trường khác có thể đăng ký vào những nhóm này.

Từ nhóm 4 -> nhóm 6:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên thuộc trường ĐH Khoa học

-  Đây là những nhóm ưu tiên đăng ký cho sinh viên năm 2 học cấp độ B1 của Trường ĐH Khoa học có kế hoạch học Quân sự từ ngày 04/5/2020 đến hết ngày 31/5/2020, thời gian học là 4 tiết, kết thúc chương trình trước 31/5/2020.

Từ nhóm 7 -> Nhóm 65:

Đối tượng đăng ký: SV các Trường còn lại

Lưu ý: Sinh viên các trường có thể đăng ký vào những nhóm trên, tuy nhiên phải theo dõi kế hoạch học quân sự của từng trường để nghỉ học.

Sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ học cấp độ B1 phải tìm những nhóm học phần học vào thứ 7 để tránh lịch học quân sự.

II.               Các ngoại ngữ khác:

1.      Tiếng Pháp A2: 2 nhóm

2.      Tiếng Trung A2: 8 nhóm

3.      Tiếng Nhật A2: 2 nhóm

4.      Tiếng Hàn A2: 3 nhóm

5.  Tiếng Hàn B1: 1 nhóm.

Đây là kế hoạch của học kỳ II, năm học 2019-2020, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng  kế hoạch và theo dõi các thông báo hướng dẫn tiếp theo