Đăng nhập
MẪU ĐƠN HỦY ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ B1, A2 [12/05/2015]

SV muốn hủy không tham dự đợt thi, có thể tải mẫu đơn đính kèm, điền đầy đủ thông tin và nộp đơn tại Phòng Đào tạo, gặp CV Đạt, trong giờ hành chính, hạn cuối là 25/5/2015. Sau thời gian trên sẽ không chấp nhận mọi lý do nào khác.


Số: ……./HT-NNKC                                                                       Mẫu 15/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 

          

      Huế, ngày        tháng      năm 20.....

  

ĐƠN XIN HỦY ĐĂNG KÝ DỰ THI B1

NGOẠI NGỮ TIẾNG ............ CẤP ĐỘ ......

 

Kính gửi

       - Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ;

      

 

Sinh viên : …………………...………………...............Nam/Nữ:….........................

Ngày sinh: ………………..  Mã SV :……………………..  SĐT: …………………………..

Trường Đào tạo:......................................................................................................................

Ngành học : .....................................................................................................

Hiện nay, tôi đã đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng ........ – cấp độ ..... , thời gian đăng ký từ ...... / ..... / ........ đến hết ngày ...... / ..... / ........ , nhưng hiện nay tôi không thể tham gia dự thi được vì lý do : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Vì vậy tôi viết đơn này kính đề nghị Phòng Đào tạo đồng ý cho tôi được hủy đăng ký dự thi đợt thi ngày ...../ ...... / ......... và tham gia đăng ký vào đợt thi sau.

            Xin chân thành cảm ơn.

         

Ý kiến Phòng Đào tạo                              Thừa Thiên Huế, ngày     tháng     năm 20...

 Người làm đơn

 

         ( Ký ghi rõ họ, tên)