Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HCĐ NNKC HK I-2014-2015 [30/03/2015]

 

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã nhập hoàn tất điểm thi HCĐ học kỳ I - năm học 2014-2015. Đề nghị sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem điểm thi, những trường hợp thắc mắc điểm thi, yêu cầu SV làm theo hướng dẫn dưới đây:

  • Kiểm tra điểm từng kỹ năng
  • Làm đơn theo mẫu dưới đây, điền đầy đủ các thông tin.
  • Nộp đơn tại VP Khoa Tiếng Anh chuyên ngành - Phòng A.I.6 (Dãy nhà A - Tầng 1 - phòng 6) gặp cô Tâm hoặc cô Vân.
  • Thời gian nộp đơn xem lại bài thi:từ 30/3/2015 đến hết ngày 10/4/2015 (Trong giờ hành chính)
  • Sau thời hạn trên VP Khoa Tiếng Anh chuyên ngành không nhận đơn và sẽ cập nhật điểm trong 2 ngày 13,14/4/2015 (nếu có sự thay đổi), vì vậy SV tự đăng nhập TK cá nhân để xem kết quả. 

Đây là công việc quan trọng ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của SV trong học kỳ sau, vì vậy yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng thời gian trên.

Mẫu đơn xem lại bài thi:

 

 

 

 

 

 

 

Số…/KTĐNNKC          

   Mẫu 03/ĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

        

                                         ĐƠN XIN XEM LẠI BÀI THI

     Kính gửi:   - Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ;

             - Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành.

 

Sinh viên : …………………...…………...............Nam/Nữ:…...........................................................

Ngày sinh: …………….................…..  Mã SV :…………….............…..  SĐT: …………………

Học phần :…….…Nhóm: …………..Trường Đào tạo:..........................................................

Tôi viết đơn này kính đề nghị Phòng Đào tạo và Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xem lại điểm thi của em học phần: ......học kỳ:.. .năm học 20......-20...

Ngày thi: ...............................................Giờ thì: ..................................................................

Phòng thi: .............................................Số báo danh: ...........................................................

     Điểm thi đã được công bố: Điểm QT : .............        

·        Nghe : ……

·        Nói : ……..

·        Đọc : …….

·        Viết : …….

               Ý kiến Phòng Đào tạo                                 Thừa Thiên Huế, ngày    tháng   năm 2015

    Kính đề nghị Khoa Tiếng Anh CN cho kiểm tra                                    Người làm đơn

         lại bài thi và trả lời cho sinh viên.                                             (Ký ghi rõ họ, tên)

     Điểm thi sau khi đã kiểm tra.    

·        Nghe : ……

·        Nói : ……..

·        Đọc : …….

·        Viết : …....                           CB kiểm tra điểm:   

                      (Ký ghi rõ họ, tên)