Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBI EDU [11/11/2014]

Trong thời gian vừa qua, mặc dù được thông báo đầy đủ trên trang Quản lý Ngoại ngữ không chuyên nhưng do sinh viên không thường xuyên đọc để cập nhật nên nhiều thông tin về đăng ký lớp học phần, kiểm tra học phí, nộp học phí và nhận lại học phí nộp dư, lịch thi, đăng ký học lại .v.v đã bị sinh viên bỏ sót. Điều này gây rất nhiều thiệt thòi cho sinh viên, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ cho công tác quản lý của Nhà trường. Để khắc phục triệt để vấn đề này nhằm cung cấp các thông tin quan trọng kịp thời đến tất cả những sinh viên có liên quan, phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ đã liên hệ với công ty Cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu (Mobifone Global) – thành viên của VMS (MobiFone) để cung cấp dịch vụ Mobi Edu cho sinh viên năm thứ nhất và thứ hai toàn Đại học Huế đang học Ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ tại trường Đại học Ngoại ngữ. Mobi Edu cung cấp các giải pháp sau đây:

- Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên (QL NNKC) thông qua Mobi Edu gửi cho tất cả sinh viên đăng ký sử dụng dịch vụ bằng tin nhắn với các nội dung:

+ Nhắc nhở thực hiện những thao tác cần thiết trong tài khoản như đăng ký ngoại ngữ chính trước khi kiểm tra và nộp học phí, kiểm tra điểm Quá trình và điểm Nói giáo viên nhập trước khi phòng Đào tạo duyệt và công nhận điểm chính thức, kiểm tra điều kiện để dự thi hết cấp độ trước khi phòng Đào tạo lập danh sách thi để báo phòng Đào tạo xử lý nếu không có tên trong danh sách, Chuyển cấp độ vào cuối mỗi học kỳ, v.v.

            + Lịch đăng ký lớp học phần, những lớp bị hủy, những lớp mở mới, các yêu cầu điều chỉnh, đổi lớp, lịch nghỉ học tạm do giáo viên đi công tác, v.v.

            + Kiểm tra học phí trong tài khoản trước khi nộp học phí, lịch nộp học phí, lịch nhận lại học phí nộp dư, v.v.

            + Lịch thi hết cấp độ A1, A2 và thi lấy chứng chỉ B1, kết quả thi và thời hạn nộp đơn xin xem lại kết quả thi v.v.

            + Các thông báo và hướng dẫn khác có liên quan đến việc dạy và học Ngoại ngữ không chuyên.

            - Giáo viên thông qua tổ QL NNKC nhắn cho sinh viên lớp mình các thông tin quan trọng và cần gấp.

            - Sinh viên thông qua tổng đài của Mobi Edu gửi các thông tin phản hồi, thắc mắc, đề nghị và sẽ được tổ QL NNKC, phòng Đào tạo cũng như Ban Giám hiệu trả lời, hướng dẫn, giải quyết cụ thể cho từng sinh viên và tùy theo từng vấn đề.

            Kế hoạch triển khai như sau:

            - Tổ Quản lý NNKC gửi thông báo này kèm theo danh sách để sinh viên đăng ký. Lớp trưởng các nhóm lớp học phần cho sinh viên nhóm mình đăng ký sử dụng dịch vụ, ghi số điện thoại thường xuyên sử dụng và ký tên xác nhận. Tất cả danh sách lớp trưởng nộp cho tổ QL NNKC tại văn phòng khoa Tiếng Anh chuyên ngành ở tầng 1 nhà A (trong và ngoài giờ hành chính) hoặc cho chuyên viên Trần Đình Hiếu, phòng Đào tạo (trong giờ hành chính) trước ngày 18/11/2014. Những sinh viên chưa đăng ký được do nghỉ học có thể đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo theo mẫu kèm theo.

            - Phòng Đào tạo nhập và xử lý dữ liệu, gửi cho Mobi Edu trước ngày 25/11/2014.

            - Mobi Edu kiểm tra dữ liệu, kích hoạt tài khoản trước ngày 01/12/2014.

            - Sinh viên sử dụng thử dịch vị miễn phí một tháng từ 01 đến 31/12/2014.

            - Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên đã đăng ký để sinh viên nộp phí sử dụng 6 tháng đầu năm 2015 (từ 01/01/2015 đến 30/06.2015) 10.000đ/tháng (60.000đ/6 tháng). Lớp trưởng thu theo danh sách và nộp lại cho tổ QL NNKC tại văn phòng khoa Tiếng Anh chuyên ngành ở tầng 1 nhà A (trong và ngoài giờ hành chính) hoặc cho chuyên viên Trần Đình Hiếu, phòng Đào tạo (trong giờ hành chính) trước ngày 20/12/2014.

            - Phòng Đào tạo cập nhật danh sách sinh viên đã nộp lệ phí gửi cho Mobi Edu để kích hoạt tài khoản chính thức cho sinh viên trước ngày 01/01/2015.

Lưu ý: - Những lớp học phần kết thúc học trong tháng 11/2014 lớp trưởng cho sinh viên đăng ký đồng thời thu trước lệ phí 6 tháng đầu năm 2015 và nộp luôn vào trước ngày 18/11/2014. Những sinh viên thuộc diện này vẫn được sử dụng miễn phí tháng 12/2104.

- Lớp trưởng được miễn phí sử dụng dịch vụ này. Đề nghị lớp trưởng ghi vào trong danh sách (ở cột ghi chú) ở hàng tương ứng với tên mình 2 chữ LT.

            Sau khi triển khai dịch vụ này, toàn bộ những thông tin quan trọng sẽ được nhắn tin toàn bộ (nếu tin ngắn) hoặc nhắc nhở sinh viên đọc thông báo trên trang QL NNKC (nếu tin quá dài) thông qua Mobi Edu.

Đây là nội dung rất quan trọng, liên quan đến quyền lợi của sinh viên. Đề nghị tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBI EDU

(Dành cho sinh viên đăng ký cá nhân)

 

Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại ngữ;

     - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, phòng ĐT.  

            

   Tôi tên là:…………………………………………………………………………...

            Mã SV:……………………………………………………………………………...

            Ngành học:………………………………………………………………………..

            Trường / khoa:…………………………………………………………………...

            Số đt đăng ký dùng dịch vụ:………………………………………………....

            Học kỳ .... năm học 201..-201.. tôi học Ngoại ngữ không chuyên tiếng............Cấp độ:.......... Nhóm......

        Tôi xin đăng ký sử dụng dịch vụ Mobi Edu và nộp lệ phí sử dụng 6 tháng từ tháng ....năm 201... đến tháng ...201... là 60.000đ (sáu mươi ngàn đồng).

                                              Huế, ngày       tháng    năm 201….   

                                                                 Người làm đơn