Đăng nhập
TỔ CHỨC THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO CHO NHỮNG SINH VIÊN NGUYỆN VỌNG 1 KHÔNG DỰ 2 ĐỢT 15/9 VÀ 19/9/2013 [19/09/2013]

Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức hai đợt kiểm tra đầu vào cho sinh viên nhập học nguyện vọng 1 của các trường Đại học Sư phạm, Đại học Nghệ thuật, Đại học Kinh tế, Đại học Ngoại ngữ và các khoa Giáo dục Thể chất và Du lịch. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sinh viên nhập học nguyện vọng một của các trường / khoa này chưa được kiểm tra đầu vào vì các lý do sau: sinh viên chỉ đăng ký tài khoản nhưng không đăng nhập vào tài khoản của mình để đăng ký học ngoại ngữ hoặc là sinh viên đã đăng ký ngoại ngữ, đã có lịch thi nhưng không dự thi. Nếu không được kiểm tra đầu vào số sinh viên này sẽ không được học ngoại ngữ không chuyên cùng với khóa ngành của mình. Sẽ rất bất lợi cho một sinh viên không học ngoại ngữ không chuyên cùng với khóa ngành của mình vì sinh viên đó sẽ không được ưu tiên trong việc lên thời khóa biểu học tập. Để tạo điều kiện cho số sinh viên này có thể kiểm tra đầu vào và học cùng với khóa ngành mình trong học kỳ 1 này. Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức cho số sinh viên này thi đợt 3 cùng với sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2 của trường / khoa mình vào ngày 06/10/2013. Để được dự thi đợt 3 sinh viên phải sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web này, chọn mục Đăng ký ngoại ngữ để biết mình được xếp lịch thi hay chưa:

1. Đối với những sinh viên chưa được xếp lịch thi trong hai đợt vừa qua: nếu đã đăng ký học tiếng Anh thì chờ gần đến ngày thi vào tài khoản của mình, chọn mục Đăng ký ngoại ngữ để biết lịch thi và dự thi; nếu chưa đăng ký ngoại ngữ sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình, chọn mục Đăng ký ngoại ngữ để đăng ký ngoại ngữ không chuyên. Sinh viên xem thêm HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG WEB QUẢN LÝ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ở mục thông báo của trang web này để biết thêm chi tiết. Sau khi đăng ký xong sinh viên theo dõi để biết lịch thi cụ thể ở trong tài khoản của mình. Hạn cuối để đăng ký là ngày 03/10/2013.

2. Đối với những sinh viên đã được xếp lịch thi vào một trong hai đợt thi vừa qua: Sinh viên làm đơn theo mẫu dưới đây, có chữ ký xác nhận của Ban chủ nhiệm khoa và phòng Đạo tạo hoặc phòng Công tác sinh viên của trường mình, nộp đơn cho chuyên viên Trương Văn An, phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại ngữ. Hạn cuối nộp đơn là ngày 30/9/2013.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO LẦN 2

                       

Kính gửi: - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

                - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

            Tôi tên là:…………………………………………………………………………

            Mã SV:……………………………………………………………………………

            Ngành học :………………………………………………………………………

            Trường / khoa :…………………………………………………………………..

Đã được xếp lịch thi đầu vào ngày ….. /9/2013,

xuất   ..h…  phòng thi:……….. (sinh viên phải điền chính xác các thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi để có thể chuyển được danh sách dự thi sang xuất thi mới ngày 06/10/2013)

Tôi đã không tham gia dự thi vì lý do:…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi là đơn này kính đề nghị tổ QLNNKC, phòng ĐT trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra đầu vào lần 2 trong đợt thi ngày:       /      /201….  .

                                                        Huế, ngày       tháng    năm 201….   

Phòng ĐT/CTSV*           Ban Chủ nhiệm khoa*              Người làm đơn         

 

 

 

 

Ghi chú: *Xác nhận của Ban chủ nhiệm khoa và phòng Đào tạo hoặc CTSV của đơn vị quản lý sinh viên