Đăng nhập
VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI LẠI LẦN 2 CHO SINH VIÊN CHƯA DỰ THI LẦN 1 CỦA HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2013-2014 [10/10/2014]

Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức thi lại lần 2 cho sinh viên chưa dự thi lần 1 trong học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2013-2014 với lý do chính đáng (ốm đau có giấy của bệnh viện hoặc phòng khám, tang gia có giấy xác nhận của chính quyền địa phương, lần 1 chưa dự thi do chưa nộp học phí nay đã nộp có kèm theo photo biên lai). Kỳ thi dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 02/11/2014. Để được dự thi sinh viên làm đơn theo mẫu dưới đây gửi phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trước 17h00 ngày 30/10.2014. Ngày 01/11/2014 sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi và hướng dẫn làm bài. Đây là đợt thi online nên sinh viên phải nắm kỹ các bước khi làm bài thi để có thể hoàn thành bài thi với kết quả tốt nhất.

                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                               ĐƠN XIN THI LẠI LẦN 2

  

                    Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại ngữ;

                                          - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, phòng ĐT.  

 

           Tôi tên là:…………………………………………………………………………...

            Mã SV:……………………………………………………………………………...

            Ngành học:………………………………………………………………………..

            Trường / khoa:…………………………………………………………………...

            Số đt liên hệ: …………………………………………………………………....

            Đã hoàn thành lớp Ngoại ngữ không chuyên tiếng............ Cấp độ:.......... Nhóm......Học kỳ....... năm học...........................

                 Trong kỳ thi lần 1 tôi không dự thi vì: (Sinh viên vòng lý do tương ứng, nếu đã được xếp lịch thi sinh viên phải vào tài khoản của mình để xem thông tin và điền đầy đủ vào đơn):

 1) Còn nợ học phí nên không được xếp lịch thi (nay đã nộp và kèm theo đây photo biên lai thu học phí);

 2) Đã được xếp lịch thi vào ngày...../../201.. xuất:...giờ...phòng......... nhưng không thể dự thi vì: ...........................................................

         Tôi xin gửi kèm theo photo giấy tờ xác nhận lý do vắng thi là.....................................................

            Tôi làm đơn này kính đề nghị trường Đại học Ngoại ngữ và tổ QLNNKC xếp cho tôi được dự thi hết cấp độ...... ngày 02/11/2014.

         (Lưu ý: Sau khi được xếp lịch thi 02 lần mà không dự thi sinh viên sẽ hết quyền dự thi cấp độ đó và phải học lại.)

                                               Huế, ngày       tháng    năm 201….   

                                                                 Người làm đơn