Đăng nhập
VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC LỚP HỌC LẠI CẤP ĐỘ ANH A1, A2 [07/10/2014]

Theo kế hoạch đã thông báo, phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ đang nhận đơn học lại các cấp độ Anh A1 & A2 dành cho sinh viên năm thứ 2 các trường / khoa Đại học Huế. Do số lượng đơn còn ít, phòng Đào tạo kéo dài thời gian nhận đơn đến hết ngày 20/10/2014. Sau thời hạn đó sẽ thống kê số lượng và mở lớp. Khuyến cáo sinh viên học lại nên học trong các lớp tổ chức riêng cho mình này, không nên đăng ký học trong các lớp học lần 1. Các ngoại ngữ khác do số lượng ít, sinh viên học cùng sinh viên học lần 1. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Nộp đơn xin học lại theo mẫu (tải mẫu ở dưới): hạn cuối 20/10/2014;

- Đăng ký lớp học phần: từ 22/10 đến 25/10/2014;

- Xử lý đăng ký: từ 26/10 đến 01/11/2014;

- Bắt đầu học: từ 26/10/2014.

- Nộp học phí:

+ Thời gian nộp: 02 đợt, từ 24 đến 30/11/2014 và từ 15 đến 21/12/2014; Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 18h00.

+ Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Nhà Hiệu bộ, trường ĐHNN.

                         Số: ……./HL-NNKC                                                                                               Mẫu 02/ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

NGOẠI NGỮ : …………………  CẤP ĐỘ :……..

                     Kính gửi:  

                                     - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

                                     - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

          

  Tôi tên là:……………………………………………………………………

            Mã SV:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………….

            Ngành học :…………………………………………………………………

            Trường / khoa :……………………………………………………………..

1.      Đối với SV đã học mà chưa qua cấp độ :

Trong học kỳ … vừa qua tôi đã đăng ký và được xếp vào học lớp Tiếng ……. ….. – Nhóm ……., phòng :……… ( yêu cầu sinh viên phải điền chính xác các thông tin về ngoại ngữ, cấp độ, nhóm học ) nhưng tôi chưa đạt được cấp độ bởi lý do sau đây :

v     Điểm QTHT dưới 50

v     Các điểm kỹ năng chưa đạt

v     Nghỉ thi không lý do

2.      Đối với SV chưa tham gia học :

v        Đã kiểm tra đầu vào ( Đối với Tiếng Anh)

v        Chưa kiểm tra đầu vào ( Đối với Tiếng Anh)

Với lý do trên thì tôi chưa hoàn thành được cấp độ, do đó tôi viết đơn này kính đề nghị tổ QLNNKC, phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được đăng ký học lại cấp độ lần 2 và để kịp theo tiến độ của chương trình đào tạo. Tôi xin chân thành cảm ơn .

                                                                                    Huế, ngày       tháng     năm 201….   

                                                                                                     Người làm đơn