Đăng nhập
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ VÀ KIỂM TRA ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN NĂM 1 CÁC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC, ĐH NÔNG LÂM VÀ KHOA LUẬT [06/10/2014]

Theo đúng kế hoạch đã thông báo, từ ngày 06 đến 17h00 ngày 14/10/2014 sinh viên năm thứ nhất các trường ĐH Khoa học, ĐH Nông lâm và khoa Luật bắt đầu thực hiện việc đăng ký tài khoản, đăng ký ngoại ngữ để dự thi đầu vào. Nếu sinh viên chưa nắm vững các bước cần phải thực hiện, sinh viên theo đường link sau tải file Hướng dẫn sử dụng trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên để xem lại.

http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=598 . Nếu không đăng ký được, sinh viên đến phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trong giờ hành chính đề được xử lý.

Do còn nhiều sinh viên chưa đăng ký tài khoản và ngoại ngữ. Phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ kéo dài thời hạn đăng ký ngoại ngữ đến 17h00 ngày 16/10/2014. Kỳ thi kiểm tra đầu vào sẽ được tổ chức vào ngày 19/10/2014 (Chủ nhật). Ngày 18/10/2014 sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web này để biết lịch thi cá nhân (xuất thi và phòng thi). Đồng thời, sinh viên xem ở mục thông báo để biết các thông tin cần thiết khác về kỳ thi (thủ tục dự thi, cách làm bài, thang điểm đánh giá). Đây là đợt thi cuối cùng trong năm học 2014-2015, đề nghị tất cả sinh viên theo dõi và dự thi. Nếu không dự thi đợt này, sinh viên phải chờ đến năm học tiếp theo mới có thể dự thi kiểm tra đầu vào và đăng ký được lớp học phần.

Sinh viên của các trường / khoa còn lại nếu chưa kiểm tra đầu vào có thể dự thi đợt cuối cùng này. Những sinh viên nào chưa đăng ký tài khoản hoặc chưa đăng ký ngoại ngữ tiến hành đăng ký, ngày 18/10/2014 vào tài khoản xem lịch thi để dự thi. Những sinh viên đã được xếp lịch thi ở các đợt thi trước đó nhưng chưa dự thi phải làm đơn theo mẫu dưới đây nộp phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trước ngày 16/10/2014 để được xếp lịch thi vào ngày 19/10/2014.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO LẦN 2

                       

Kính gửi: - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

                - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

            Tôi tên là:…………………………………………………………………………

            Mã SV:……………………………………………………………………………

            Ngành học :………………………………………………………………………

            Trường / khoa :…………………………………………………………………..

            Số ĐT liên hệ:........................................................

        Đã được xếp lịch thi đầu vào ngày ….. /..../2013,

xuất   ..h…  phòng thi:……….. (sinh viên vào tài khoản của mình xem và phải điền chính xác các thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi để có thể chuyển được danh sách dự thi sang xuất thi mới)

Tôi đã không tham gia dự thi vì lý do:……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi là đơn này kính đề nghị tổ QLNNKC, phòng ĐT trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra đầu vào lần 2 trong đợt thi ngày:       /      /201….  .

Nếu lần này tôi vẫn không dự thi, trường ĐH Ngoại ngữ có quyền từ chối không cho tôi tham gia các lớp NNKC của Trường.

                                                                                                  Huế, ngày       tháng    năm 201….   

                                                                                                                                       Người làm đơn