Đăng nhập
THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYỂN TỪ TRƯỜNG KHÁC ĐẾN ĐẠI HỌC HUẾ, SINH VIÊN LIÊN THÔNG, SINH VIÊN THI LẠI ĐẠI HỌC VÀ HỌC LẠI Ở MỘT TRƯỜNG / KHOA CŨNG TRONG ĐẠI HỌC HUẾ [21/09/2014]

Hiện nay trường Đại học Ngoại ngữ đã công nhận cấp độ đã đạt và học tiếp ngoại ngữ không chuyên cho các sinh viên thuộc đối tượng chuyển từ trường khác đến một trường / khoa trong ĐHH, sinh viên liên thông hai khóa TSĐH 2013 & 2014, sinh viên thi lại đại học và học lại cũng tại một trường / khoa trong ĐHH đã có nộp đơn theo thông báo trước đây. Ngoại trừ các sinh viên sau chưa công nhận được vì chưa đăng ký ngoại ngữ không chuyên: Cao Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Niềm, Trương Thị Hữu Đại, Châu Vi Chiêu. Những sinh viên này sử dụng Tên tài khoản và Mật khẩu như ở trang Thông tin đào tạo tín chỉ, đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang web này, vào mục Đăng ký ngoại ngữ để chọn ngoại ngữ là Tiếng Pháp, chọn không thi đầu vào sau đó hoàn tất việc đăng ký. Sau khi đăng ký xong liên hệ với phòng Đào tạo để được công nhận cấp độ.

Những sinh viên thuộc diện trên chưa làm đơn xin công nhận cấp độ khẩn trương làm đơ theo mẫu trong thông báo CÁC THỦ TỤC ĐỂ HỌC TIẾP NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHUYỂN TỪ TRƯỜNG KHÁC ĐẾN ĐẠI HỌC HUẾ, SINH VIÊN LIÊN THÔNG, SINH VIÊN THI LẠI ĐẠI HỌC VÀ HỌC LẠI Ở MỘT TRƯỜNG / KHOA CŨNG TRONG ĐẠI HỌC HUẾ nộp cho phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ để được giải quyết.

Sau khi đã được công nhận cấp độ, sinh viên chủ động vào tài khoản của mình, chọn lớp học phần phù hợp và đăng ký học. Sinh viên có thể học cùng với khóa của mình hoặc học với khóa trước hoặc chờ để học với khóa sau. Nếu muốn học trong các lớp học phần đã hết hạn đăng ký, sinh viên làm 02 đơn theo mẫu sau, nộp cho phòng Đào tạo trường ĐHNN trong tuần từ 22 đến 27/9/2014 để được xử lý. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XỬ LÝ HỌC PHẦN

HỌC KỲ:…..NĂM HỌC:201… - 201…

Kính gửi:  

                                     - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

                                     - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

          

 Tôi tên là:……………………………………………………………………

            Mã SV:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………….

            Ngành học :…………………………………………………………………

            Trường / khoa :……………………………………………………………..

1) Xin bổ sung tên tôi vào trong dang sách lớp học phần:

Tiếng: …………….. Cấp độ:………. Nhóm:……

Thứ:…………..Tiết:…………Phòng học:………

Lý do:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

2) Xin chuyển tên tôi từ Tiếng: …………….. Cấp độ:………. Nhóm:…… sang

Nhóm:…………… Thứ:…………..Tiết:…………Phòng học:………

Lý do…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

3) Xin hủy tên tôi trong danh sách lớp học phần: Tiếng……….. Cấp độ…..Nhóm:….

Lý do:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

(Sinh viên vòng số tương ứng với yêu cầu của mình và điền đầy đủ các thông tin cần thiết).

                                                                                    Huế, ngày       tháng     năm 201….   

 

                                                                                                     Người làm đơn              TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

             PHÒNG ĐÀO TẠO                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
    

 

GIẤY GIỚI THIỆU VÀO LỚP

 

                                  Kính gửi:     - Quý thầy cô dạy lớp học phần ............................................................... NHÓM:……

           Phòng Đào tạo giới thiệu S/V: ....................................................................Mã SV:………………………

  Khóa:.K........Ngành:...........................................................................Trường:……………………………….

   Vào học lớp của Quý thầy cô theo diện:.........................................................................................................

   Kính đề nghị Quý thầy cô bổ sung tên sinh viên nói trên vào danh sách của lớp để điểm danh  và đánh giá quá trình học tập theo quy chế hiện hành.

                                                                                                             Huế, ngày       tháng       năm 201..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................

 

PHẦN LƯU TẠI P. ĐÀO TẠO (SV ĐƯỢC BỔ SUNG DANH SÁCH LỚP HP.-HK……..NH 20… -20…...)

Họ và tên SV:………………………………………………………………….Mã SV:………………………

TÊN HỌC PHẦN………………………………………………………………….....................- NHÓM..............., MÃ HP:……………………………………

NGÀY  ĐƯỢC GIỚI THIỆU VÀO LỚP…/…………/……………………………………………………