Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ KỲ THI HẾT CẤP ĐỘ CHO SINH VIÊN HỌC LẠI TRONG HỌC KỲ HÈ (HỌC KỲ 3) [15/09/2014]

Trường ĐH Ngoại ngữ sẽ tổ chức kỳ thi hết cấp độ Tiếng Trung A1, A2; Tiếng Pháp A1; Tiếng Anh A1, A2; Tiếng Nhật A1, A2 cho sinh viên học lại đợt 2 trong học kỳ 3 (học kỳ hè) năm học 2013-2014 vào tối ngày 19/9/2014 (thứ 6). Sáng ngày 19/9/2014 sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web này, chọn học kỳ tác nghiệp là học kỳ 3 năm học 2013-2014 để xem lịch thi (thông tin về đợt thi, xuất thi và phòng thi) và dự thi.

Những sinh viên đã học đợt 1 hoặc của các học kỳ trước nhưng chưa dự thi vì còn nợ học phí nay đã nộp đủ hoặc đã được xếp lịch thi trước đây nhưng vắng thi vì lý do chính đáng (đau ốm có giấy xác nhận của phòng khám/bệnh viện, gia đình có việc đột xuất có xác nhận của chính quyền địa phương, tham gia các hoạt động của trường có xác nhận của trường quản lý sinh viên) làm đơn theo mẫu đính kèm và nộp cho phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ hạn cuối là 17h00 ngày 17/9/2014 để được giải quyết.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THI LẠI LẦN 2

 

Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại ngữ;

     - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, phòng ĐT.  

            

   Tôi tên là:…………………………………………………………………………...

            Mã SV:……………………………………………………………………………...

            Ngành học:………………………………………………………………………..

            Trường / khoa:…………………………………………………………………...

            Số đt liên hệ: …………………………………………………………………....

            Đã hoàn thành lớp Ngoại ngữ không chuyên tiếng............

Cấp độ:.......... Nhóm......Học kỳ....... năm học...........................

Trong kỳ thi lần 1 tôi không dự thi vì: (Sinh viên vòng lý do tương ứng, nếu đã được xếp lịch thi sinh viên phải vào tài khoản của mình để xem thông tin và điền đầy đủ vào đơn):

1) Còn nợ học phí nên không được xếp lịch thi (nay đã nộp);

2) Đã được xếp lịch thi vào ngày...../../201.. xuất:...giờ...phòng......... nhưng không thể dự thi vì: ...........................................................

        Tôi xin gửi kèm theo photo giấy tờ xác nhận lý do vắng thi là...............................................................................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị trường Đại học Ngoại ngữ và tổ QLNNKC xếp cho tôi được dự thi hết cấp độ...... ngày 19/9/2014.

        (Lưu ý: Sau khi được xếp lịch thi 02 lần mà không dự thi sinh viên sẽ hết quyền dự thi cấp độ đó và phải học lại.)

                                              Huế, ngày       tháng    năm 2014   

 

                                                           Người làm đơn