Đăng nhập
THỦ TỤC ĐỂ SINH VIÊN NĂM THỨ 2 (KHÓA TSĐH 2013) DỰ THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO VÀ XẾP LỚP [11/09/2014]

Hiện nay có nhiều sinh viên năm thứ 2 (khóa TSĐH 2013) vẫn chưa theo học ngoại ngữ không chuyên để cấp chứng chỉ tại trường ĐH Ngoại ngữ. Để có thể theo học trong năm học này cùng với sinh viên năm thứ nhất (khóa TSĐH 2014), sinh viên phải làm các thủ tục sau đây:

1) Sinh viên chưa có tài khoản trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên: Sinh viên xem thông báo hướng dẫn cho sinh viên năm thứ nhất và thực hiện theo đúng hướng dẫn để đăng ký 01 tài khoản trên trang web này, đăng ký ngoại ngữ để học.

Nếu đăng ký ngoại ngữ là tiếng Anh, sinh viên chờ để được xếp lịch thi kiểm tra đầu vào, xếp cấp độ để theo học. Sinh viên phải theo dõi thông báo về các đợt kiểm tra đầu vào, trước đó 1 ngày vào tài khoản của mình để xem lịch thi. Sau khi kiểm tra đầu vào xong, sinh viên theo lịch của sinh viên năm thứ nhất để đăng ký lớp học phần và theo học. 

Nếu đăng ký các ngoại ngữ khác, sinh viên không kiểm tra đầu vào mà chỉ chờ để đăng ký lớp học phần và theo học theo kế hoạch của sinh viên năm thứ nhất.

2) Sinh viên đã có tài khoản trên trang web này nhưng chưa đăng ký ngoại ngữ: Sinh viên vào tài khoản cũ của mình để đăng ký ngoại ngữ. Xem phần (1) để biết các trường hợp đăng ký học tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác.

3) Sinh viên đăng ký học tiếng Anh và đã được xếp lịch kiểm tra đầu vào trong năm học 2013-2014 nhưng chưa dự thi: Sinh viên tải đơn đính kèm dưới đây, vào tài khoản của mình xem và điền đầy đủ các thông tin cần thiết, nộp đơn tại phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ để được xử lý. Sau khi nộp đơn, sinh viên phải thường xuyên vào tài khoản của mình trước mỗi đợt kiểm tra đầu vào để xem lịch thi và dự thi. Trường ĐH Ngoại ngữ sẽ không xử lý lại cho những sinh viên này một lần nữa.

4) Sinh viên đã dự kiểm tra đầu vào và đã được xếp cấp độ nhưng chưa đăng ký lớp học phần để học: Tùy theo từng lớp học phần có trong học kỳ này dành cho năm thứ nhất và năm thứ 2, sinh viên chọn và đăng ký lớp phù hợp để theo học.

5) Lưu ý: Vì những sinh viên này không theo học ngoại ngữ không chuyên cùng với khóa ngành của mình nên sẽ gặp nhiều bất lợi khi sắp xếp kế hoạch học. Sinh viên phải tự tìm hiểu, nghiên cứu để chọn được lớp học phần phù hợp cho mình. Mọi vấn đề nảy sinh nếu có về việc thực hiện kế hoạch học tập cá nhân sinh viên phải tự giải quyết. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO LẦN 2

                       

Kính gửi: - Tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên;

                - Phòng Đào tạo, trường ĐH Ngoại ngữ.

            Tôi tên là:…………………………………………………………………………

            Mã SV:……………………………………………………………………………

            Ngành học :………………………………………………………………………

            Trường / khoa :…………………………………………………………………..

            Số ĐT liên hệ:........................................................

        Đã được xếp lịch thi đầu vào ngày ….. /..../2013,

xuất   ..h…  phòng thi:……….. (sinh viên vào tài khoản của mình xem và phải điền chính xác các thông tin về ngày thi, xuất thi, phòng thi để có thể chuyển được danh sách dự thi sang xuất thi mới)

Tôi đã không tham gia dự thi vì lý do:……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi là đơn này kính đề nghị tổ QLNNKC, phòng ĐT trường ĐH Ngoại ngữ cho tôi được dự thi kiểm tra đầu vào lần 2 trong đợt thi ngày:       /      /201….  .

Nếu lần này tôi vẫn không dự thi, trường ĐH Ngoại ngữ có quyền từ chối không cho tôi tham gia các lớp NNKC của Trường.

                                           Huế, ngày       tháng    năm 201….   

                                                                 Người làm đơn