Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 2 NHÓM NGÀNH NHÂN VĂN (HÁN NÔM, NGÔN NGỮ HỌC, VĂN HỌC) [09/09/2014]

Sinh viên năm thứ 2 (khóa TSĐH 2013) nhóm ngành Nhân văn (Hán nôm, Ngôn ngữ học, Văn học) của trường Đại học Khoa học sau khi phân chuyên ngành sẽ học ngoại ngữ không chuyên (tiếng Anh hoặc tiếng trung) theo như trường ĐHKH quy định và học cùng sinh viên năm thứ nhất (khóa TSĐH 2014) của các trường/khoa Đại học Huế và sẽ học ngay từ học kỳ 1 năm học 2015-2015 chứ không chờ sang học kỳ 2 như sinh viên của trường ĐHKH. Những sinh viên này xem các thông báo dành cho sinh viên năm nhất của các trường / khoa ĐHH để thực hiện. Lưu ý ở kế hoạch dạy và học sinh viên theo kế hoạch ở phần II.A. Tức là học ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ 1 năm học 2014-2015.