Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [05/09/2014]

 

Do giáo viên bận đi tập huấn trong 2 đợt nên các Lớp - nhóm sau đây được nghỉ học:

Nguyễn Phạm Thanh Vân – Lớp B1- nhóm 65

            Nguyễn Lê Ngân Chinh     – Lớp A2- nhóm 56, 80, lớp B1- nhóm 32

            Huỳnh Thị Long Hà            – Lớp A2- nhóm 18, 58, lớp B1- nhóm 17, 20, 71

            Nguyễn Thị Thanh Loan    – Lớp A2- nhóm 15, 57, 68, 74

            Lê Châu Kim Khánh          – Lớp A2- nhóm 16, 21, 62, lớp B1-nhóm51

            Nguyễn Hà Quỳnh Như     – Lớp B1- nhóm 21, 28, 31

            Hồ Hiền Quyên                  – Lớp B1- nhóm 30

Đợt 1: Từ ngày 03 đến 09 tháng 9 năm 2014 và đợt 2 từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9 năm 2014

Từ ngày 10 đến 15 tháng 9 năm 2014  các lớp – nhóm trên vẫn học bình thường.